Disclaimer & voorwaarden

FoxEye Media (Kamer van Koophandel: 54449065), hierna te noemen FoxEye Press / beheerder, verleent u hierbij toegang tot FoxEyePress.com ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

FoxEye Press is een handelsnaam van FoxEye Media. FoxEye Media behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, aanbiedingen, facturen en opdrachtbevestigingen die FoxEye Press aanbied.
1.2 Zowel het vermenigvuldigen als doorverkoop van (beeld)materiaal van FoxEye Press is niet toegestaan.
1.3 Bij het publiceren van materiaal van FoxEye Press komt er meteen een koop tot stand en wordt dit doorberekend aan de afnemer. Indien deze onbekend is worden de kosten doorberekend aan de domeinnaamhouder.
1.4 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
1.5 FoxEye Press zal zich ten behoeve van afnemer inspannen om de dienst zo zorgvuldig mogelijk te leveren.
1.6 Een overeenkomst met FoxEye Press kan alleen mondeling of schriftelijk tot stand komen. Na dit moment kan een aanbod niet worden herroepen.
1.7 Bij het accepteren van een opdracht/factuur/overeenkomst/dienst aanvaard de klant/opdrachtgever de voorwaarden zoals deze zijn gesteld door FoxEye Press. FoxEye Press neemt daarmee andere/aanvullende voorwaarden in achting.

2. Publicatie

2.1 Bij het publiceren van beeldmateriaal dient altijd de bronvermelding naar "FoxEye Press" geplaatst te worden.
2.2 Bij het publiceren van beeldmateriaal dient naast de bronvermelding naar "FoxEye Press" eventueel een extra vermelding opgenomen te worden als dit expliciet vermeld staat bij het aangeboden beeldmateriaal.
2.3 Herpublicatie van (beeld)materiaal geld als nieuwe publicatie en wordt opnieuw gefactureerd.
2.4 (Beeld)materiaal mag alleen gebruikt worden met de doelstelling waarvoor het bedoeld is, het gebruik in een nieuwscontext. Voor overige doeleinden dient u expliciet toestemming te hebben van FoxEye Press. Hiervoor kunnen andere tarieven gelden.
2.5 Eigendomsrechten van het beeldmateriaal blijven voorbehouden aan FoxEye Press.
2.6 Indien klant/opdrachtgever misbruik of oneigenlijk gebruik maakt van de diensten van FoxEye Press zal FoxEye Press per direct de dienstverlening beëindigen. Eventueel geleden schades zullen worden verhaald op de klant/opdrachtgever.

3. Aansprakelijkheid

3.1 FoxEye Press spant zich in om de inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig is.
3.2 De op de website aangeboden materialen en teksten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie, aanspraak of juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van FoxEye Press. FoxEye Press spant zich in zijn werkzaamheden zo goed en juist mogelijk in om de juiste teksten en materialen te vergaren.
3.3 In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
3.4 Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan FoxEye Press nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
3.5 FoxEye Press zal de diensten leveren volgens de bij FoxEye Press bestaande gebruiken, tenzij dit onmogelijk wordt gemaakt door omstandigheden die niet aan FoxEye Press kunnen worden toegerekend.

4. Offertes & Facturen

4.1 Offertes een aanbiedingen van FoxEye Press zijn geheel vrijblijvend tenzij anders wordt vermeld.
4.2 Pas na opdrachtbevestiging of het accepteren van een offerte wordt er door FoxEye Press een dienst geleverd.

5. Betalingen

5.1 FoxEye Press hanteert een betalingstermijn van 30 dagen zoals vermeld staat op de factuur.
5.2 Wanneer er geen duidelijke schriftelijke afspraken zijn gemaakt over de prijzen van (beeld)materialen gelden de standaard prijzen van FoxEye Press.
5.3 Facturatie geschiet per publicatie tenzij anders is overeengekomen.
5.4 Prijsafspraken gaan pas in wanneer dit schriftelijk is vastgelegd door FoxEye Press.
5.5 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.
5.6 De vergoeding voor diensten wordt jaarlijks door FoxEye Press opnieuw bekeken en mogelijk verhoogd aan de hand van het prijsindexcijfer. Als prijsindexcijfer wordt het CPI-indexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gehanteerd. Dit geld niet voor producten die op dat moment al gefactureerd.
5.7 Bij achterstallige betalingen behoud FoxEye Press zich het recht een dienst niet meer uit te voeren en/of de dienstverlening op te zeggen.
5.8 FoxEye Press zal een creditering bij een eerst volgende factuur of na een termijn van 31 dagen doorvoeren.
5.9 Bij het uitblijven van een betaling van een opdrachtgever zullen wettelijke rente en incassokosten in rekening worden gebracht. Na het verzenden van de ingebreke stelling zal FoxEye Press de factuur overdragen aan een incassoservice. De incassoservice is afhankelijk van de opdracht bij welk bedrijf deze wordt neergelegd.
5.10 Indien de klant/opdrachtgever de factuur betwist schort dit niet het betalingstermijn op. Bij toekenning zal FoxEye Press het betwiste item (deels) crediteren.

6. Juridisch

6.1 Juridische geschillen worden voorgelegd aan de juristen van de branchevereniging NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten).
6.2 In geen enkel geval worden de auteursrechten en eigenaarsrechten overgeheveld naar de kopende partij.
6.3 Na het verzenden van onze producten zijn de risico's voor de klant/opdrachtgever. De klant/opdrachtgever draagt hierna zelf de verantwoordelijkheid voor het juist omgaan met het product en de mogelijke kosten die hier uit vloeien.
6.4 Offertes hebben een standaard vervalperiode van 14 dagen.
6.5 Klant/opdrachtgever vrijwaart FoxEye Press voor alle aanspraken van derden terzake door FoxEye Press al dan niet geleverde diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van opzet of grove schuld van de kant van FoxEye Press en klant/opdrachtgever bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.
6.6 Klant/opdrachtgever staat er voor in dat al haar apparatuur en systemen dusdanig beveiligd zijn dat derden geen ongeautoriseerd toegang hebben tot de producten van FoxEye Press en hier geen inbreuk op kan worden gemaakt.
6.7 In de gevallen waarbij deze disclaimer geen uitkomst bied is de visie van FoxEye Press leidend.